Dôležitý oznam

Prijmite s láskou tieto povzbudivé slová  od brata biskupa VD Petra Mihoča:

"Aj táto ojedinelá skúsenosť v živote spoločnosti i v cirkvi nám môže dopomôcť nanovo rozpoznať potrebu pôstu, ktorý nás upozorňuje na vírus so 100% mortálnou efektivitou a tou je naše vzdialenie sa od Boha a postupné zakrivenie sa do seba. Skúsme pôstny čas prijať ako čas osobnej duchovnej karantény,  ktorý využijeme ako čas skúmania a odoberania rôznych vzoriek našich vzťahov a položíme to pod mikroskop Božieho oka. Aj tento typ karantény je nesmierne dôležitý pre ochranu našich vzťahov v rodinách, manželstvách, aj v celej cirkvi, aby sme sa nestali šíriteľmi rozkladu a strachu, hriechu, ale V Kristovom kríži a obeti našli antivirotikum uzdravenia, skrze ktoré sa nanovo môžeme stať účastní spoločenstva cirkvi, rodín aj spoločnetsva s naším Tvorcom a Darcom zmyslu bytia.

Prajem Vám požehnané prežitie týchto spoločensky výnimočných chvíľ, nezabúdajme všetko porúčať do Božej vôle, hľadajme Jeho tvár v úprimných modlitbách, stojme pri sebe s povzbudením a nie so slovami, skrze ktoré sa šíri panický strach, a nech nás všetkých nesie nádej, ktorá sa rodí zo svetla prázdneho Kristovho hrobu."
 

Pokoj Boží nech je s nami!