Najbližšie Služby Božie

Na spoločných Službách Bohoslužbách sa stretneme už túto nedeľu 9.5.2021 o 9.00 hod v priestoroch nášho kostola, pri dodržaní aktuálnych epidemiologických opatrení. Ak nemôžete prísť medzi nás, bohoslužby budú streamované na youtube kanáli ecav lh.

Viac

Informáca o úhrade cirkevného príspevku 2021

V momentálnej situácii je možné zaplatiť cirkevný príspevok aj na účet zboru č. SK84 0200 0000 0031 4237 4351, konštantný symbol:0558. Kvôli správnosti priradenia platby treba do poznámky uviesť meno a priezvisko, rok narodenia platiteľa, prípadne ostatných členov rodiny, za ktorých sa cirkevný príspevok platí a adresu platiteľa. Ďakujeme

Predpôstna nedeľa

14.02.2021: Dar Božej Lásky

Viac

Nedeľa po Deviatniku

07.02.2021: Dar Božieho Slova

Viac

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450