Súčasnosť

Sme ľudia, ktorí veria v Trojjediného Pána Boha: Otca, Syna a Svätého Ducha. Prameňom našej viery a pravidlom pre život je Božie Slovo. Veríme, že "sme spasení milosťou skrze vieru, nie sami zo seba; je to dar Boží" (Efezským 2,8).
Veríme, že Pán Ježiš je náš Spasiteľ, lebo "v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení" (Skutky apoštolov 4,12).
Veríme, že evanjelium o Ježišovi Kristovi zjavené v Božom Slove je "mocou Božou na spásu pre každého veriaceho" (Rim 1,16).
Veríme, že Duch Svätý, ktorý je nám daný skrze Pána Ježiša, je našim Radcom a Učiteľom, vovádza nás do všetkej pravdy a do spoločenstva s nebeským Otcom, zmocňuje ku svedectvu viery a vedie do večného života.

Našou túžbou je, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach, ale aj v srdciach našich blížnych, aby sme zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou" (Efezským 3,17-19). Túto lásku túžime v moci Kristovho evanjelia dávať iným, a tak naplniť Kristov príkaz lásky, aby svet poznal, že sme Jeho učeníci (Ján 13,35), a aby ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy, lebo to je Božia vôľa (1 Timoteovi 2,4).

Sme stvorení z Božej lásky pre Božiu lásku, aby sme sa v tejto láske vzdali seba a žili Božiu lásku.

Príďte medzi nás!