Život zboru

Rodinné stretnutia

Rodinné spoločenstvo je súčasťou nášho zboru už niekoľko rokov. Pán Boh žehná nášmu spoločenstvu. Zo štyroch rodín sa naše spoločenstvo rozrástlo na 11 rodín a veríme, že pribudnú i ďalšie.  V priebehu posledných rokov sa stretávame každý mesiac dvakrát. Raz za dva týždne sa stretávame v zborovej miestnosti v kostole a druhý raz v domácnostiach rodín. Na spoločných stretnutiach sa zdieľame, povzbudzujeme, modlíme a rozmýšľame o Božom slove. Veríme, že Božie slovo je živé a mocné, buduje naše rodiny aj manželstvá a vedie nás pri výchove našich detí.

Príďte medzi nás!

Kontaktné osoby: Peter Babic, Ivan Gabčo
Tel.: 0908 945 261, 0908 718 380

Stretnutia mužov

V našom zbore sa konajú aj pravidelné stretnutia mužov a to každú stredu o 18.30 hod. v zborovej miestnosti. Je to neformálne stretnutie, ktoré má za cieľ vzájomné povzbudenie vo viere, spoločné zdieľanie viery a vzájomná modlitebná podpora. Stretnutia zvyčajne začínajú spoločným spevom a modlitbami . Potom je priestor pre osobné svedectvá. Prečítaný biblický text a jeho výklad tvorí základ pre spoločné stretnutie.

Príďte medzi nás!

Kontaktná osoba: Ivan Plachtinský
Tel.: 0902 631 530

Mamiklub

Milé mamičky! Srdečne vás pozývame do Mamiklubu, vždy vo štvrtok od 9.30 do 11.30 hod.,do zborových priestoroch evanjelického kostola v Liptovskom Hrádku. Je to priestor pre stretnutie, rozhovory, zdieľanie a povzbudenie . Pre deti je pripravený detský kútik, príbeh, piesne a tvorivé dielne.

Tešíme sa na vás!

Kontaktná osoba: Anna Belanji
Tel.: 0918 828 050

Biblické hodiny

Biblické hodiny sú stretnutia kde sme vyučovaní Božiemu slovu. Okrem výkladu je tu vždy priestor pre diskusiu, osobné svedectvá a modlitby. Cieľom je hlbšie štúdium Božieho slova a osobný rast viery. Všetci ste srdečne pozvaní.

Čas:  utorok, 18.00 hod. (počas adventu a pôstu sú biblické hodiny nahradené večernými bohoslužbami v tom istom čase.)
Kontaktná osoba: Anna Belanji
Tel.: 0918 828 050

Modlitebné spoločenstvo

Dôležitým pilierom nášho zboru je skupinka stretávajúca sa pri spoločných modlitbách. Sme svedkami mnohých vypočutých modlitieb vysielaných aj na týchto stretnutiach. Okrem modlitieb je tu priestor aj na zdieľanie a osobné svedectvá. Ak sa túžite pridať a modlitebne zápasiť za osobné potreby, za potreby zboru a mesta, ste srdečne vítaní.

Čas: Streda, 19:00 hod.
Kontaktná osoba: Janka Janigová
Tel.: 0907 449 773