Vznik cirkevného zboru, 1.1.2015

Vznik cirkevného zboru 1.1.2015

Od prvého januára 2015 sa začala písať história nášho cirkevného zboru. Existovali sme samozrejme aj v minulosti a žili aktívnym duchovným životom, boli sme však fíliou cirkevného zboru Liptovská Porúbka. Myšlienky vytvorenia samostatného cirkevného zboru rezonovali už niekoľko desaťročí, no 1. januára 2015 sa  tieto myšlienky stali skutočnosťou.

Vznik nového zboru je v dnešnej dobe dosť zriedkavá a výnimočná udalosť a prináša so sebou zmeny, s ktorými sme sa mnohí doposiaľ nestretli. Samozrejme, že kostol stojí na svojom mieste, aj bohoslužby sa vykonávajú stále v nedeľu a všetky duchovné aktivity prebiehajú tak, ako doteraz. Nastalo však niekoľko drobných organizačných ako aj  administratívnych zmien.

 Začiatkom roka sme mali niekoľko konventov, na ktorých sa preberali dôležité veci. Bolo potrebné prijať Štatút cirkevného zboru. Je to, jednoducho povedané, základný dokument cirkevného zboru, ktorý vyjadruje kto sme, v čo veríme, čo uznávame (Biblia je samozrejme základom nášho učenia), akú máme organizačnú štruktúru, vymenúva jednotlivé funkcie  predstaviteľov zboru a ich právomoci i povinnosti, určuje harmonogram sviatostí, bohoslužieb a ostatných aktivít zboru.

Do funkcie zborového dozorcu bol zvolený Ing. Ján Pavlík PhD., ktorý po desiatich rokoch  vystriedal s. Ing. Olivu Vrbičanovú (pred s. Olivou Vrbičanovou bol dlhoročným zborovým dozorcom JUDr. Ivan Šenšel st.). Práca dozorcu je náročná na čas, sebaobetovanie a bez nároku na finančnú odmenu, preto ďakujeme za ochotu a odhodlanie stáť v čele zboru, prevziať na seba veľa zodpovednosti a povinností, ktoré  vyplývajú z tejto funkcie.

S. Vrbičanovej ďakujeme za 10 rokov jej života, ktoré ako dozorkyňa obetovala v prospech nášho zboru. Ďakujeme aj za to, že v súčasnosti prijala funkciu zástupcu zborového dozorcu a tak bude nášmu zboru i naďalej nablízku - svojimi radami a skúsenosťami.

 

Vznikom nového cirkevného zboru bolo potrebné zvoliť nových presbyterov

Presbyterstvo bolo zvolené v tomto zložení: Ing. Oliva Vrbičanová, Mgr. Dana Babicová, Mgr. Dana Šubová, Ing. Ľubica Šenšelová, Mária Macková, Ivan Šenšel ml., Ivan Gabčo, Ivan Plachtinský, Ing. Vlasta Jančiová, Dana Fronková, Ing. Ivica Multáňová, Zuzana Karabínová a Veronika Pavúková

 

Do funkcie kurátora bol zvolený br. Ivan Plachtinský

Do funkcie pokladníčky bola zvolená s. Mária Macková

 

Skontrolvať tituly + či sú všetky mená + či neboli ďalšie volené funkcie