Voľba zborovej farárky Anny Belanji, apríl 2016

V apríli 2016 sa konal zborový konvent, na ktorom sme jednohlasne zvolili sestru Mgr. Annu Belanji za svoju zborovú farárku. Táto voľba bola emotívna,   radostná a skutočne vypadla nejedna slza, lebo nastal čas, ktorý bol v Liptovskom Hrádku dlho očakávaný.  Liptovský Hrádok tak má takmer po 60-tich rokoch svojho farára. (posledným zborovým farárom bol brat farár Ondrej Macko, inštalovaný v r. 1957).

Sestra farárka Anna Belanji sa tak stala historicky prvou zborovou farárkou v CZ Liptovský Hrádok.

Mgr. Anna Belanji pochádza z východoslovenskej obce Sveržov (neďaleko Bardejova). Po úspešnom absolvovaní Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave bola v roku 2009 ordinovaná na farárku ECAV. Prvým miestom jej farárskej služby bol práve náš materský cirkevný zbor v Liptovskej Porúbke, kde začínala ako kaplánka.Neskôr odišla na materskú dovolenku. Po jej skončení úspešne absolvovala farárske skúšky, vrátila sa ku nám ako naša námestná farárka. Na Liptov zavítala spolu so svojim manželom Mgr. Michalom Belanji, ktorý bol v čase jej pobytu na materskej dovolenke našim námestným farárom, po jej návrate z materskej dovolenky, do chvíle zloženia farárskych skúšok bol našim administrátorom.

Ďakujeme Pánu Bohu za skromnú a duchovnej službe oddanú sestru farárku. Od Pána Boha vyprosujeme veľa múdrosti, radosti a požehnania poslaní duchovného pastiera nášho cirkevného zboru.