Inštalácia zborovej farárky Anny Belanji, posvätenie kostola a farského bytu, 8.5.2016

8. máj 2016

Slávnostné posvätenie kostola a farského bytu

Inštalácia zborovej farárky Mgr. Anny Belanji

Tento deň ostane pre nás pamätným dňom. S Božou pomocou sa podarilo uskutočniť to, čo bolo v našom cirkevnom zbore započaté pred mnohými rokmi. Priestory fary, ktorá bola doteraz stavbou sa v apríli tohto roku podarilo skolaudovať a tak sa mohlo pristúpiť k posväteniu nielen týchto priestorov. Aj náš kostol bol kedysi stavaný ako zborový dom a čakal na svoje posvätenie.

Posvätenie kostola a farského bytu vykonal biskup Východného dištriktu br. Slavomír Sabol. Symbolicky odovzdal kľúče od kostola zborovej farárke a počas slávnostných Služieb Božích poslúžil liturgiou a kázňou Slova Božieho. Liturgiou poslúžili    aj sestry a bratia farári Činčuráková, Vargovčáková, a Zacher. Informácie o histórii hrádockého evanjelického kostola prečítal br. dozorca Janko Pavlík. Inštaláciu zborovej farárky s. Aničky Belanji vykonala seniorka Liptovsko-oravského seniorátu, s. Katarína Hudáková, za asistencie bratov farárov, Hanka a M. Belanji. Slávnostné Služby Božie boli spestrené piesňami, ktoré si pripravil spevokol i mládež nášho cirkevného zboru i spevácky zbor zložený z priateľov našej s. farárky. Krátkym príhovorom sa prihovorili aj pozvaní hostia – brat farár Majer – za rodný cirkevný zbor našej sestry farárky, brat farár Matava – za rímsko -katolícku cirkev,  primátor mesta Liptovský Hrádok p. Branislav Tréger.  Medzi hosťami sme moli privítať bratov farárov a sestru farárku, ktorí v Liptovskom Hrádku pôsobili v minulosti (Zacher, manželia Vargovčákovci),evanjelických farárov z okolitých obcí, bratov farárov ostatných  cirkví pôsobiacich v Liptovskom Hrádku (Rímsko-katolícka, Bratská jednota baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa),  primátora mesta p. Branislava Trégera, br. farára Majera,  rodinu a priateľov sestry farárky, ako aj br. dozorcu  Liptovskej Porúbky,   Paľka Čajku.  Medzi pozvanými hosťami boli aj ľudia, ktorí sa v minulosti podieľali alebo v súčasnosti podieľajú na rozvoji nášhozboru. Bohoslužieb sa zúčastnili členovia nášho  zboru, okolitých obcí, občania L. Hrádku a všetci tí, ktorým táto udalosť nebola ľahostajná. Po skončení Služieb Božích každého čakalo malé občerstvenie, koláčiky, ktoré s láskou napiekli šikovné ruky našich žien. Za tento požehnaný deň ďakujeme Pánu Bohu i všetkým tým, ktorí obetovali svoj čas, energiu, lásku i v tento deň službe  Hospodinu  a nášmu cirkevnému zboru.