Štedrý večer 24.12.2016

Rok s rokom sa opäť stretol a my sme si znova mohli pripomenúť a uvedomiť tú radostnú udalosť, že nám Pán Boh zo svojej milosti poslal svojho Jednorodeného Syna, aby bol našim radcom , priateľom a Spasiteľom. 

Túto blížiacu sa radostnú udalosť sme si spolu pripomínali už počas adventu, keď sme sa na príchod Ježiša Krista pripravovali.

Kristov príchod sme si pripomenuli počas štedrovečernej bohoslužby, keď sa náš kostol zaplnil do posledného miesta.

Štedrovečerné Služby Božie  nám spríjemnili členovia našej mládeže dvomi krásnymi piesňami. Program Služieb Božích bol oživený projekciou  a tak nikto nemal problém zorientovať sa v tom, čo nasleduje. Aj myšlienky kázne našej s. farárky si  malé deti mohli lepšie predstaviť, keď videli obrázky premietnuté na plátne. Kostol bol plný nielen ľudí a slávnostnej atmosféry ale predovšetkým Božej prítomnosti. Všetkých pozývame medzi nás, aby sme túto Božiu prítomnosť a lásku mohli pociťovať spolu tak často, ako sa len dá, nielen uprostred štedrovečerného  zastavenia sa.

Vďaka Bohu za milosť, ktorá nám bola daná!

Do nového roka prajeme veľa Božieho požehnania!