Mládežnícke Služby Božie

V nedeľu 19.3.2017 sme sa stretli na bohoslužbách trošku netradične. Ich poriadok mal charakter mládežníckych Služieb Božích. Touto myšlienkou by sme chceli prispieť k vzájomnému prepojeniu mladšej a staršej generácie v našom cirkevnom zbore. Chceme si takto navzájom slúžiť a obohacovať sa  a viac si tak uvedomovať, že na ceste viery starší potrebujú mladších  a mladší starších.  Slovom  Božím nás viedla s. farárka Anička Belanji. Dnešnou témou boli myšlienky  z Luk 4, 31 – 37 o vyslobodení , uzdravení, vyznaním toho, čo je v našom živote zlé. O „vyhnaní zlého z našich životov“,  lebo Pán Ježiš premáha temnotu a láme všetky putá. Texty piesní sme si mohli prečítať na plátne. Za hudobný a spevácky doprovod, za projekciu a ozvučenie ďakujeme našim mladým členom a s. farárke. Piesne boli  vybraté z evanjelického spevníka i z mládežníckeho spevníka. Z radov starších  do programu prispeli s. Ivka Čupková so svedectvom zo svojho života a brat dozorca Janko Pavlík záverečnou modlitbou. Takéto bohoslužby by sme chceli v našom cirkevnom zbore organizovať pravidelne a veríme, že čas strávený prípravou – nácvikmi i modlitbami - sa stretne s pochopením, požehnaním  a obohatením životov nás všetkých.