Sviatosti

Krsty

Krst je milostivým Božím skutkom, v ktorom Boh prijíma človeka. Veríme, že Božie slovo neodopiera krst ani maličkým deťom, a preto pozývame veriacich rodičov, aby priviedli svoje deti ku krstu. Taktiež ku krstu pozývame aj dospelých, ktorí pokrstení nikdy neboli, a ktorí sa chcú v pokání skloniť pred Hospodinom a odovzdať Mu svoj život.
Krsty sa konajú v dohodnutom termíne, najlepšie v rámci Služieb Božích. O krst môžete požiadať brata farára.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel. 0918 828 05

 

Večera Pánova

Večera Pánova je ďalším milostivým skutkom nášho Boha, v ktorej prijímame pod spôsobom posväteného chleba a vína -  tela a krvi Pána Ježiša Krista, aby sme tak osobne prežili odpustenie našich hriechov a prijali silu k ďalšiemu životu viery. K spoločnej slávnosti Večere Pánovej sa schádzame každú prvú nedeľu v mesiaci a na niektorých sviatočných bohoslužbách. V čase adventu a pôstu je termín vždy vopred oznámený.
Radi prídeme a prislúžime Večeru Pánovu osobám, ktoré nie sú schopné prísť do zhromaždenia a túžia po Večeri
Pánovej (osoby choré, vyššieho veku, umierajúci). Prosím, kontaktujte nás.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel. 0918 828 050